Panel de Búsqueda:


* Cia Minera Ares SAC y Minera Suyamarca SAC son agentes retenedores del 6% del IGV
Nro. Doc. Interno Fecha Emisión Pago Moneda Importe Tipo Doc.
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
bbbb bbbb bbbb bbbb bbbb
ccccc ccccc ccccc ccccc ccccc